ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Απο τον:
Νίκο Πλέσσα
Μηχανολόγο Μηχανικό
καθηγητή
της Τ.Ε.Σ. Κορωπίου


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ
Δικαιολογητικά εγγραφής
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών ξένων σχολικών μονάδων
που λειτουργούν στην αλλοδαπή.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ (Ε.Π.Λ) και ΓΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΩΝ,

ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ Τ.Ε.Σ.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.Η εγγραφή μαθητού στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο πραγματοποιείται από τότεπου αποκτά το δικαίωμα φοίτησης.

2.Το δικαίωμα αυτό αποκτά ο μαθητής είτε με τίτλο ισχυρό για εγγραφή χωρίς εξετάσεις ή ύστερα από εξετάσεις, όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Ως εγγραφή νοείται η μοναδική και πρώτη καταχώρηση των στοιχείων του μαθητή που προβλέπονται από το άρθρο 10 των Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 294/79, στοΑτομικό δελτίο του και στο Μητρώο μαθητών του σχολείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφές στα Γυμνάσια και Λύκεια γίνονται μόνο για τους μαθητές οι οποίοι για πρώτη φορά θα φοιτήσουν στη Α' (πρώτη) τάξη.

1.Για την εγγραφή μαθητή στην Α' τάξη των Γυμνασίων, που έχουν έδρα εκτός των αστικών κέντρων, ο γονέας κάθε μαθητή καταθέτει μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο, στο Δημοτικό σχολείο, στην Στ'' τάξη του οποίου φοιτά, σχετική δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια που λειτουργούν εκτός των αστικών κέντρων της περιοχής. Οι δηλώσεις αυτές παραμένουν στο Δημοτικό σχολείο. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου τα απολυτήρια μαζί με ονομαστική κατάσταση διαβιβάζονται στο Γυμνάσιο του προορισμού τους με απόδειξη.

2.Μαθητές που αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο τα προηγούμενα σχολικά
έτη και επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γυμνασίου καταθέτουν το απολυτήριο που έχουν στα χέρια τους στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

3.Για την εγγραφή στην Α' τάξη των Γυμνασίων που λειτουργούν στα αστικά κέντρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, πλην όμως η διαβίβαση των τίτλων στα Γυμνάσια γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Προϊστάμενων Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. και Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία ορίζεται ποιων Δημοτικών σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε Γυμνάσιο.
Ο περιοριστικός αυτός όρος δεν ισχύει για εγγραφή σε Ιδιωτικά Γυμνάσια των αστικών κέντρων.

4.Για την εγγραφή μαθητών στην Α' τάξη Λυκείου οι τίτλοι απόλυσης των μαθητών του Γυμνασίου διαβιβάζονται στο αντίστοιχο Λύκειο υπηρεσιακά και με απόδειξη. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίστοιχο Λύκειο τότε οι τίτλοι αυτοί διαβιβάζονται στο Λύκειο της προτίμησής τους εφόσον έχει έδρα εκτός των αστικών κέντρων, για δε την εγγραφή σε Λύκειο που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79.

5.Για την εγγραφή στην Α' τάξη του Λυκείου των μαθητών που προέρχονται από Ιδιωτικά Γυμνάσια η διαβίβαση των τίτλων γίνεται στο Ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης τους ή στο πλησιέστερο προς την μόνιμη κατοικία τους Λύκειο των αστικών κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79 και με σχετική δήλωση του γονέα.

6.Μαθητές κάτοχοι τίτλων ξένων σχολείων που λειτουργούν στην αλλοδαπή εγγράφονται στα σχολεία σύμφωνα με τις Ειδικές διατάξεις που ισχύουν γι'αυτά (Π.Δ.155/78).

7.Με τον όρο ''αστικά κέντρα'' νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

8.Εγγραφές μαθητών μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή αυτή. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέσα σε 10 ημέρες, από αυτή, η εκπρόθεσμη εγγραφή υπόκειται στην έγκριση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. Εγγραφή μαθητή μετά τη 10η ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.

9.Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εγγραφής οι απουσίες των μαθητών λογίζονται στο ακέραιο και καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτησης.

10.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων ο οικείος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών που προέρχονται από ξένα ή αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην αλλοδαπή εφόσον έχουν το δικαίωμα αυτό κατά τις ειδικές για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Για τους μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν ισχύει η διάταξη 9 του άρθρου αυτού.

11.Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στα εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια απαιτείται δήλωση του εργοδότη ή βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δήλωση του εργοδότη θεωρείται από την αστυνομική αρχή ή το Διευθυντή του εσπερινού σχολείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί για το γνήσιο της υπογραφής. Προκειμένου για μαθητές που ασκούν δικό τους επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση της αστυνομικής αρχής με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί δικό του επάγγελμα, βιοποριστικά (και παρ. 6, άρθ. 1Ε/327/8, παρ. 14 άρθρο 5 ΣΤ5/71/3-12-86 κοινή απόφαση των Υπουργείων Προεδρίας και Παιδείας για τα Τ.Ε.Λ. και τις Τ.Ε.Σ.)

12.Με την παραλαβή των τίτλων που διαβιβάζονται υπηρεσιακά οι Διευθυντές
των σχολείων προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην καταχώρηση των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 10 στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο Μαθητών.

13.Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
(Π.Δ. 155/78, άρθρο 12)

1.1. Μαθητές νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού για την εγγραφή τους ή μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο δημόσιο σχολείο του εσωτερικού ή ανεγνωρισμένου του εξωτερικού ως και για την απόκτηση τίτλου σπουδών ισοτίμου των δημοσίων σχολείων, υποβάλλονται σε κατατακτήρια εξέταση, προαγωγική ή απολυτήρια, που διεξάγεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εξέταση αυτή γίνεται και από τον σύλλογο των διδασκόντων ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου του εξωτερικού, μετά από έγκριση, κατά περίπτωση, από την Υπηρεσία Εκπ/σεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ.

2.2. Οι χορηγούμενοι από τα δημόσια σχολεία Γενικής Εκπαιδεύσεως της Κύπρου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους χορηγούμενους από τα αντίστοιχα
δημόσια σχολεία του εσωτερικού. Για τους μαθητές των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων της Κύπρου ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 9)

1.Για τους μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8 ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου, μέχρι την προηγούμενη από την έναρξη των μαθημάτων ημέρα, στο οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά για να δηλώσει ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή.

2.Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κηδεμόνες των μαθητών που ήδη είναι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 10)

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό δελτίο ενός μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή σε ένα σχολείο και κατά τη διάρκεια φοίτησης του σ' αυτό είναι: Στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επάγγελμα πατέρα, έτος γεννήσεως. Δήμος ή Κοινότητα στον οποίο είναι γραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.

Στοιχεία εισόδου: Το είδος του τίτλου εγγραφής.
Στοιχεία επίδοσης: Αναλυτική και γενική κατά μάθημα βαθμολογία προφορική και
γραπτή και το ετήσιο αποτέλεσμα.
Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής: Σύνολο απουσιών κατά τρίμηνο, επιβαλλόμενες ποινές ή διακρίσεις τιμητικές, μετά από πράξη αρμοδίου οργάνου.
Στοιχεία εξόδου: Το είδος του τίτλου βάσει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται μαθητής. (Π.Δ. 294/79, άρθρο 9, παρ. 2γ).
Στοιχεία κηδεμόνος: Επώνυμο, Ονομα και διεύθυνση του κηδεμόνος. (Ατομικό δελτίο μόνο).

ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 11)

Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος Π.Δ. εγγραφόμενοι στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο εντάσσονται σε τάξεις ως ακολούθως:

1.Στην Α' τάξη όσοι έχουν τίτλο ισχυρό από δημοτικό σχολείο, οι μη προαχθέντες από τάξη αυτή στη Β', και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

2.Στη Β'τάξη όσοι προήχθησαν από την Α'τάξη, όσοι δεν προήχθησαν από την τάξη αυτή στην Γ'τάξη, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

3.Στη Γ'τάξη όσοι προήχθησαν από την Β'τάξη, όσοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

4.Στην Δ'τάξη των εσπερινών σχολείων όσοι προήχθησαν από την Γ'τάξη των εσπερινών σχολείων, όσοι μετεγγράφην από άλλο σχολείο για την τάξη αυτή, και όσοι
υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή.

5.Οσοι μετεγγράφονται από εσπερινό σε ημερήσιο εντάσσονται σε τάξεις σύμφωνα με προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του παρόντος Π.Δ. (ΥΠΕΠΘ-Ε3/327/6-4-84 ΦΕΚ 268Β'/84) Αρθρο 2

Περιπτώσεις εγγραφών
Εκτός των μαθητών που φοιτούν στα ΤΕΛ ή στις ΤΕΣ και προαγόμενα εγγράφονται στην επόμενη τάξη,εγγράφονται:

Α'. Στα ΤΕΛ:

1. Στην Α' τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του Ν.309/79 ή ενδεικτικού Γ' τάξης, εξαταξίου γυμνασιου.
β) Πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγ/κής σχολής ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ.
γ) Μαθητές τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών (νέου τύπου) του Ν.576/77.

2. Στην Β' τάξη:

α) Πτυχιούχοι Τεχνικών και επαγγ/κών σχολών (νέου τύπου ) του Ν.576/77.
β) Κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου γενικής εκπαίδευσης.
γ) Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τομέα τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων σε
οποιονδήποτε τομέατεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου για απόκτηση άλλου πτυχίου.
δ) Τελειόφοιτοι μαθητές γενικών λυκείων που δεν έχουν πάρει απολυτήριο γιατί έμειναν στην Γ' τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

3. Στην Γ' τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου τεχνικού ή επαγγ/κού λυκείου που δεν πήραν πτυχίο ειδικότητας επειδήστη Γ' τάξη παρακολούθησαν δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Η εγγραφήαυτη πραγματοποιείται σε τμήμα του τομέα που οι μαθητές παρακολούθησαν στη Β' τάξη, για να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας.
β) Πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για απόκτηση πτυχίου του ίδιου τομέα και διαφορετικού τμήματος.
γ) Μαθητές τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που δεν έχουν πάρει ούτε πτυχίο ειδικότητας επειδή στη Γ' τάξη παρακολούθησαν δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων ούτε απολυτήριο γιατί ως τελειόφοιτοι απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα. Η εγγραφή τους πραγματοποιείται σε τμήμα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β' τάξη.

Β'. Στις ΤΕΣ του Ν.576/77:

1. Στην Α' τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του Ν.309/79 ή ενδεικτικού Γ' τάξης,
εξαταξίου γυμνασιου.
β) Πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγ/κής σχολής ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ.
γ) Μαθητές λυκείων γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
δ) Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος των σχολών αυτών σε οποιοδήποτε τμήμα
για απόκτηση άλλου πτυχίου.
ε) Τελειόφοιτοι μαθητές γενικών τεχνικών, και επαγγελματικών λυκείων που
δεν έχουν πάρει απολυτήριο ή πτυχίο γιατί έμειναν στην Γ' τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

2. Στην Β' τάξη:

α) Πτυχιούχοι Τεχνικών και επαγγ/κών σχολών (νέου τύπου ) στο ίδιο Τμήμα
απο το οποίο έχουν
πάρει πτυχίο αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση.
β) Πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για απόκτηση πτυχίου
για απόκτηση πτυχίου
κατεύθυνσης τμήματος η οποία δεν υπάρχει ως τμήμα στον αντίστοιχο τομέα του
τεχνικού ή επαγγ/κού
λυκείου.

Αρθρο 3

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, πλην των περιπτώσεων Α(1γ,2δ,3γ) και Β(1γ και ε), επικυρομένο αντίγραφο (και όχι απλό φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του απολυτηρίου ή πτυχίου. Για την περίπτωση Α'(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στο λύκειο του τίτλου εγγραφής στην τεχνική και επαγγ/κή σχολή. Για την περίπτωση Β(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στη σχολή του ατομικού δελτίου του μαθητή (Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α'). Για τις περιπτώσεις Α'(2δ,3γ) και Β(1ε) απαιτείται πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή απο το λύκειο στο οποίο ειναι τελειόφοιτος.
Στις περιπτώσεις εγγραφής του προηγούμενου άρθρου αν έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο γενικού ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής) αυτός επιστρέφεται αν ζητηθεί με αίτηση αφού κρατηθεί επικυρωμένο αντίγραφο (όχι απο φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του τίτλου απο τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, δίχως ο μαθητής να διαγράφεται. Για την επιστροφή του τίτλου υπογράφει σε ειδικό βιβλίο του σχολείου ο κηδεμόνας αν ειναι ανήλικος ο μαθητής ή ο ίδιος ο μαθητής όταν ειναι ενήλικος.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 του Π.Δ. 294/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 952/80.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ου μαθητή ή του ίδιου αν ειναι ενήλικος
για τον τύπο του λυκείου τον τομέα το τμήμα ή την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει σε κάθε περίπτωση.

δ) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας ειναι γραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 294/79. Η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα αν δεν προκύπτει απο τα αναφερόμενα στοιχεία λαμβάνεται απο την αστυνομική ταυτότητα ή έγγραφη δήλωση του κηδεμόνα

Αρθρο 4
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών ξένων σχολικών μονάδων
που λειτουργούν στην αλλοδαπή.

1. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο σχολείο γενικής εκπ/σης που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται ως τις 31 Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Μέσης ΤΕΕ, μετά τη λήψη της ισοτιμίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης αυτής και με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α'.

2. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο που λειτουργεί στην αλλοδαπή μπορούν να εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σε αντίστοιχη τάξη των σχολικών μονάδων της μέσης ΤΕΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας απο το συμβούλιο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ε.Π.Λ) και ΓΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1.Απόφοιτος Ε.Π.Λ. μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ'τάξης Τ.Ε.Λ. αντίστοιχο προς τον κύκλο της Β'τάξης του Ε.Π.Λ. που παρακολούθησε.

2.Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου εγγράφεται στη Β'τάξη Ε.Π.Λ. μόνο προκειμένου
να παρακολουθήσει στη Γ'τάξη τμήμα κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

3.Η αντιστοιχία μεταξύ κύκλων Β'τάξης Ε.Π.Λ. και Τομέων Β'Τ.Ε.Λ. καθορίζεται με την Υ.Α. 232.1/64/Γ2/4010/17-9-86.

4.Απόφοιτος Γ'Ε.Π.Λ., ανεξάρτητα από τον κύκλο που είχε φοιτήσει στη Β'Λυκείου, μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ'τάξης Τ.Ε.Λ., που αντιστοιχεί στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής.

5.Μαθητής που μετεγγράφεται από την Β'τάξη Γενικού ή Κλασικού Λυκείου στη Β'τάξη Ε.Π.Λ. δεν επιτρέπεται να μετεγγραφεί εκ νέου στη Γ'τάξη Γενικού ή κλασικού Λυκείου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 12

1.Οι μαθητές φοιτούν σε σχολείο στη περιοχή της μονίμου κατοικίας τους.

2.Σε πόλεις που λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία, η
περιοχή του σχολείου,όπως και ο ανώτατος αριθμός των φοιτώντων μαθητών τους καθορίζονται με απόφαση του Προϊστάμενου Δ/νσης ή Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης. Η περιοχή του σχολείου καθορίζεται με απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εάν δεν μπορεί να την καθορίσει μόνο ένας Προϊστάμενος.

3.Εάν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών υπερβεί την δυνατότητα κάποιου σχολείου, ο οικείος Προϊστάμενος μπορεί να άρει την υπεραριθμία των μαθητών με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας δεν μπορεί να συντελεστεί στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια, τότε αποφασίζει το ΠΥΣΔΕ. Λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία των γονέων των μαθητών.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 13

1.Κηδεμόνας ανήλικου μαθητή είναι ο πατέρας ή η μητέρα του και όταν
λείπουν ή νόμου κωλυόμενου αυτός που κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα έχει την επιμέλεια του ή από πρόσωπο, που κατά περίπτωση ή μόνιμα εξουσιοδοτείται και είναι ενήλικο μέλος της οικογένειας.

2.Όταν ο κηδεμόνας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως και κατοικεί μόνιμα στην έδρα του σχολείου με δήλωση πουπροβλέπεται από το άρθρο 8 του Π.Δ. 1599/86.

3.Όπου αναφέρεται ο κηδεμόνας, νοείται ο αντιπρόσωπος που ορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 104/79 και 294/79.

4.Κανένα στοιχείο δε γνωστοποιείται ούτε παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή ή άλλο συγγενικό πρόσωπό κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras