Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

Πατήστε
τη σημαία

για την
Αγγλική έκδοση.

 

Απο εδώ
μπορείτε να δείτε

όλα τα
Δημοτικά Σχολεία
που ξέρουμε.

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επιλογή για παιδικά βιβλία

horizontal rule

Στην πρώτη βαθμίδα της Ελληνικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια)
φοιτούν παιδιά απο 5 έως 12 ετών.
Αυτή περιλαμβάνει το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο.

horizontal rule

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1) Ειδικότερα, το δημοτικό σχολείο βοηθάει τους μαθητές:

α) Να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους
δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν.

β) Να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλουν στην αφομοίωση της γνώσης,να αναπτύσσονται σωματικά, ν βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να καλλιεργούν τις κινητικές τους ικανότητες.

γ) Να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης.

δ) Να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.

ε) Να εξοικειώνονται βαθμιαία με τις ηθικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες
και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών.

στ) Να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν να εκτιμούν
τα έργα τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους
καλλιτεχνικά δημιουργήματα.

2. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ .
Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής ηλικία πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών.
Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης.

3. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο χορηγείται τίτλος που
χρησιμεύει για την εγγραφή στο γυμνάσιο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Τα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των
δασκάλων, είναι μονοθέσια έως εξαθέσια και δωδεκαθέσια.

5. Κατ΄εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων
δημοτικών σχολείων, όταν το επιβάλλουν ο αριθμός των μαθητών,οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.

6. Η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία
είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια και διθέσια
και για τα λοιπά (30) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο.

7 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί
σε κάθε οργανική θέση δασκάλου.

8. Η ίδρυση και προαγωγή των δημοτικών σχολείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

9. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή
η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών
που πρόκειται να φοιτήσουν.

horizontal rule

Τα διδασκόμενα μαθήματα και
το ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Α'τάξη

Β'τάξη

Γ'τάξη

Δ'τάξη

Ε'τάξη

ΣΤ'τάξη

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

2

2

ΝΕΟΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

9

9

9

9

8

8

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

-

-

-

3

3

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

4

4

4

4

4

ΦΥΣΙΚΗ

-

-

-

-

3

3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4

4

3

3

-

-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

1

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

ΦΥΣΙΚΗ - ΑΓΩΓΗ

2

2

2

2

2

2

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

4

3

3

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

23

23

25

28

28

28

Απο αυτή τη σελίδα επίσης θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε
Δασκάλους, Φοιτητές και σε όλους όσους ενδιαφέρονται,στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1) Τί είδους άνθρωποι εργάζονται στο Δημοτικό Σχολείο;

2) Τί είδους εργασία κάνουν και πώς;

3) Ποιά παιδιά πηγαίνουν σε ένα Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο;

4) Ποιά μαθήματα διδάσκονται;

5) Μερικές σκέψεις μας για καλύτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

horizontal rule

Η Αγγλική γλώσσα στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras